Puhelin:  09-661001

Katajanokan Fysiatriasema

KATAJANOKAN FYSIATRIASEMAN TIETOSUOJASELOSTE
INFORMOINTIASIAKIRJA & SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA Laatimispvm: 25.5.2016
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (art. 13, 14 ja 30) Päivityspvm: 14.9.2019


1. Rekisterinpitäjä Katajanokan Fysiatriasema


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Katajanokan Fysiatriasema
Markku Tunninen
Katajanokankatu 4 A 16, 00160 Helsinki
markku.tunninen@fysiatria.net


3. Tietosuojavastaava Tuire Tunninen, Katajanokankatu 4 A16, 00160 Helsinki,
tuire@katajanokanfysiatriasema.com


4. Rekisterin nimi Seloste Katajanokan Fysiatriaseman Internetajanvarauksen
käsittelytoimista.


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste


Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan suostumus, asiakkaan ja Kajanokan Fysiatriaseman välinen asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.
Rekisterin ylläpitämistä ohjaava lainsäädäntö: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)


6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu:
- etu- ja sukunimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- varattu vastaanottoaika


7. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä.


8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä


Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Katajanokan Fysiatriaseman Internet ajanvarauksen ja vastaanoton asiakkaista.


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Internet ajanvarauksen henkilötietoja voidaan luovuttaa Internetajanvarauksen ylläpitäjälle Teonos Oy:lle, joka toimii henkilötietojen
käsittelijänä. Teonos Oy alihankkijoineen on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika


Henkilötietoja säilytetään internet ajanvarauksen asiakasrekisterissä yhden viikon ajan tai kunnes rekisteröidyn ja Katajanokan
Fysiatriaseman välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.


12. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista


Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten,
etteivät muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Henkilökunta tekee vaitiolo- ja salassapitositoumukset
työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


13. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan:


Oikeus saada pääsy tietoihin (Art. 15)


Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Tämä tarkoittaa, että Katajanokan Fysiatriaseman on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on oikeus saada käsiteltävistä
henkilötiedoistaan pyydettäessä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle, joka on mainittu
selosteen kohdassa 2. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa maksutonta.


Oikeus tietojen oikaisemiseen (Art. 16)


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Katajanokan Fysiatriasema rekisterinpitäjänä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla kirjallinen korjauspyyntö yhteyshenkilölle, oka on mainittu selosteen kohdassa 2. Rekisteröidyn
henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


Oikeus poistaa tiedot (Art. 17)


Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyn suostumus ja tämän jälkeen esittää Katajanokan Fysiatriasemalle kirjallinen pyyntö poistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä, siltä osin kuin tietoja ei käsitellä lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi. Pyyntö tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle, joka on mainittu selosteen kohdassa 2. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Art. 20 )


Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa rekisterinpitäjältä koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä kuitenkin edellyttää tietosuoja-asetuksen mukaisesti, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Katajanokan Fysiatriasemalle. Tietopyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tietosuojaselosteen kohdan 2 mukaisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan aina ennen tietojen luovuttamista.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Art. 77)


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
tietosuoja- asetusta. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki tai tietosuoja(at)om.fi).


Oikeus peruuttaa suostumus (Art. 7 kohta 3)


Mikäli Katajanokan Fysiatriasema käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.


15. Rekisterihallinto


Tätä informointiasiakirjaa ja selostetta käsittelytoimista on viimeksi muutettu 14.9.2019.


Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.